Regulamin serwisu
§1

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.zaprosiny.pl oraz zasady dotyczące zarządzania danymi klienta, zakres odpowiedzialności, warunki reklamacji oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zaprosiny.pl prowadzony jest przez Rafał Kępowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Kępowicz MKM. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 741-134-26-45, Regon: 522185917. Siedziba firmy znajduje się w Gostyninie, przy ul. Kopernika 3 ,  tel. 690 340 214.

Sklep internetowy www.zaprosiny.pl prowadzi sprzedaż detaliczną tylko za pośrednictwem sieci Internet. Sklep internetowy prowadzi działalność na terytorium RP w zakresie wykonywania na indywidualne zamówienia Kupujących papeterii okazjonalnej: zaproszeń i zawiadomień ślubnych, komunijnych, na chrzest, studniówki i inne okazje oraz dodatków na w/w okazje: naklejki na koperty, winietki (wizytówki z imiona i nazwiskami gości na stół), pudełka na ciasto, podziękowania dla gości i dla rodziców (dyplomy, kartki, pudełeczka), tablice stołów, menu weselne, zawieszki na alkohol, etykiety na butelki, podziękowania (pudełeczka, kartki).
§2

Definicje

 

1. Administrator Danych Osobowych:

Rafał Kępowicz MKM

ul. Kopernika 3

09-500 Gostynin

NIP:741-134-26-45, REGON: 522185917

2. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

3. Adres reklamacyjny:

Rafał Kępowicz MKM

ul. Kopernika 3

09-500 Gostynin

 

4. Cennik dostaw – znajdujące się na podstronach pod adresem www.zaprosiny.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

5. Dane kontaktowe:

Rafał Kępowicz MKM

ul. Kopernika 3

09-500 Gostynin

tel. 690340214 e-mail biuro@zaprosiny.pl

6. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

7. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem:http://zaprosiny.pl/content/4-dostawa-i-platnosc Usługa realizowana na zasadach określonych w regulaminie przewoźnika.

8. Dowód zakupu – potwierdzenie zamówienia wysyłane przez Sprzedawcę w formie e-maila, na życzenie Klienta faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

9. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie lub danej kolekcji produktów.

10. Klient:

a. pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedającym umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową i posiadającą dla niej charakter zawodowy;

b. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych;

c. osoba prawna.

11. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

12. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedającym umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

13. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

14. Kreator on - line - dedykowana strona www do przygotowywania projektów produktów przez Klienta

15. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

16. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

17. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

18. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona na podstronach pod adresem: http://zaprosiny.pl/content/4-dostawa-i-platnosc

19. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

20. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: http://zaprosiny.pl/content/7-polityka-prywatnosci

21. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

22. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka). W sklepie www.zaprosiny.pl sprzedawane są następujące rodzaje produktów:

Produkt personalizowany - produkt zawierający indywidualne dane wprowadzone przez Kupującego dotyczące jego uroczystości, np. imię i nazwisko dziecka, data, godzina i miejsce uroczystości. Produkty personalizowane wykonywane są przez Kupującego w kreatorze on-line.

Produkt standard - produkt niepersonalizowany, zawierający niezmienialne dane.

Rękodzieło - wyrób wytworzony w sposób nieprzemysłowy, produkt wykonany ręcznie.

23. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

24. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

25. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

26. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

27. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://zaprosiny.pl/, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

28. Sprzedający:

Rafał Kępowicz MKM

ul. Kopernika 3

09-500 Gostynin

NIP:741-134-26-45, REGON: 522185917

29. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

30. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

31. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

32. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

33. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

34. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

35. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
§3

Kontakt ze Sklepem

O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
a. Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: biuro@zaprosiny.pl

b. Przez telefon kontaktowy: 690 340 214. Kontakt ze Sprzedawcą przez telefon może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłat telefonicznych jak za połączenie telefoniczne według stawki operatora. Nie pobiera się wyższych niż wynikające z tych stawek opłat za korzystanie z linii telefonicznej.

W każdym wypadku w dni robocze w godzinach: 9:00 - 15:00. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez godziny robocze uważa się godziny w dniach roboczych.

 O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Kupującego przy Rejestracji lub przy składaniu zamówienia (jeśli Kupujący Rejestracji nie dokonał).

Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.
§4

Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy nie musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegóły dotyczące miejsc wydania rzeczy oraz przewoźników znajdują się w cenniku dostaw pod adresem: http://zaprosiny.pl/content/4-dostawa-i-platnosc

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się do świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określany jest w cenniku dostaw.

5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z Kupującym z wykorzystaniem środków na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

6. Kupujący zobowiązany jest do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego;

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety. 
§5

Korzystanie ze sklepu

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są uprzednia akceptacja Regulaminu – następuje ona z chwilą dokonania Rejestracji, a jeśli Kupujący nie dokonał Rejestracji - podczas procesu składania zamówienia oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.


2. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.


3. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 16.0, Chrom 36.0, Safari 9.0, Opera 23.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

4. Do korzystania ze Kreatora on-line zalecane są: paramatry przeglądarek jak w punkcie 3 oraz rozdzielczość ekranu nie niższa niż 1024*768 px.

5. Możliwe jest dokonanie Rejestracji w Sklepie, z tym, że nie jest ona konieczna, aby z niego korzystać. Rejestracja umożliwia jednak dostęp do wielu funkcjonalności Serwisu niedostępnych dla Kupującego niezarejestrowanego, takich jak:

b. dostęp do historii zamówień;
c. możliwość ponownego zamówienia raz już zakupionego Produktu, z możliwością modyfikacji;
e. możliwość otrzymywania informacji o Naszych promocjach (wyłącznie, jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę);
f. możliwość bezpośredniego wpływania na funkcjonalność Serwisu i ofertę produktową poprzez zgłaszanie pomysłów Kupującego, ankiety, a w przyszłości tworzenie grafik i dodawanie zdjęć do bazy Serwisu.

W szczególności Kupujący zarejestrowany może zarządzać jego adresami i zamówieniami poprzez korzystanie z następujących opcji:
- dodaj mój pierwszy adres;
- historia i szczegóły jego zamówień;
- adresy;
- informacje osobiste;
- kupony;
- faktury.
Rejestracji dokonuje się w następujący sposób:
Kupujący klika na ikonkę "Zaloguj się" a następnie klika w link  "Nie masz konta, załóż je tutaj". Zostaje przeniesiony do panelu „Stwórz konto” i podaje następujące dane:

- Wybór zwrotu grzecznościowego Pan/Pani,

- Imię,

 - Nazwisko,

- Adres e-mail,

- Hasło (jednokrotnie),

- Data urodzenia (nieobowiązkowo).

Kupujący potwierdza prawidłowość danych, akceptuje Regulamin oraz politykę prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Z tą chwilą Rejestracja jest dokonana i dla Kupującego tworzone jest Konto w Sklepie.
Na podany adres e-mail wysłana zostaje wiadomość z informacją o utworzeniu konta.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

7. Konto jest niezbywalne i nie może być udostępniane jakimkolwiek innym osobom,  w tym członkom rodziny, znajomym itp. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki użycia jego Konta przez osobę nieuprawnioną. Kupujący jest obowiązany do:
- przechowywanie danych do Konta (login, tj. adres e-mail oraz hasło) w bezpiecznym miejscu;
- nieujawniania nikomu hasła do Konta;
- regularnej zmiany hasła do Konta;
- niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy w przypadku powzięcia podejrzenia, iż ktoś używa Konta bez zgody Kupującego;
- nieujawniania nikomu hasła do swojego adresu e-mail, gdyż na ten adres wysyłane jest nowe hasło dla Kupującego, w przypadku jego zapomnienia.

8. Kupujący dokonuje zalogowania się do Konta poprzez podanie loginu (którym jest adres e-mail) oraz hasła. Kupujący  tworzy hasło przy dokonywaniu rejestracji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia opcji „zapamiętaj hasło”. Jeśli Kupujący zapomni hasła, wówczas kilka on na ikonkę "Nie pamiętasz hasła", podaje adres e-mail użyty podczas rejestracji i na ten adres e-mail Sprzedawca wysyła e-mail z linkiem do zresetowania hasła.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

10. Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie Rejestracji, jak i w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego czyli Kupującego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w Koncie, a przesyłka została wysłana pod poprzedni adres zgodnie z danymi w Koncie).

11. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu dostawy (gdy zamówienie jest w trakcie dostawy) ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność swoją lub innej upoważnionej osoby w miejscu, do którego Produkt ma być dostarczony. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za nieprzekazanie Produktu Kupującemu przez upoważnioną przez Kupującego osobę, która Produkt odebrała (np. sytuacja, gdy Produkt odebrał ktoś z rodziny, sąsiad).

12. Dokonując zakupu Kupujący wskazuje, czy dokonuje go jako „osoba prywatna” czy też „firma”. Dokonuje tego w momencie wypełniania formularza dostawy. Jeżeli poda nazwę firmy oraz NIP oznacza, że wybrał on opcję "firma" i Produkt nabywa w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i nie jest on Klientem. Jeżeli Kupujący nie podał nazwy firmy oznacza, że wybrał opcję „osoba prywatna” i Produkt nabywa w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i jest on konsumentem.

13. W każdym momencie korzystania ze Sklepu Kupujący zarejestrowany ma możliwość wylogowania się ze swojego Konta.
§6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. przesyłka pocztowa - Poczta Polska,

b. przesyłka Inpost Paczkomaty.

2. Klient może skorzystać z następującej metody płatności:

a. Płatności elektroniczne

 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu: http://zaprosiny.pl/content/4-dostawa-i-platnosc
§7

Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez przejście procesu składania zamówienia.

3. Przyjęcie zamówienia. Zawarcie Umowy.
3.1.   Zawarcie umowy o wykonanie Zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przez Kupującego klawisza "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.

3.2. Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, o przyjęciu zamówienia do realizacji, e-mail z tematem "Potwierdzenie zamówienia". Jest to również potwierdzenie zawarcia umowy.

Przyjęcie zamówienia do realizacji powinno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia zamówienia i lub przedłużyć termin przyjęcia zamówienia, o którym mowa wyżej.

3.3. Po zawarciu Umowy Sprzedawca wykonuje Produkty, w razie potrzeby drukuje je i wykańcza.

4. Cofnięcie zamówienia.
Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną, do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia (status zamówienia po rozpoczęciu realizacji - W PRZYGOTOWANIU). W tym celu wysyła właściwą wiadomość e-mail na adres: biuro@zaprosiny.pl. Po przeczytaniu e-maila Sprzedawca w zależności od decyzji Klienta podejmuje właściwe działania: anuluje zamówienia lub umożliwia wprowadzenie zmian.

5. Rozszerzenie zamówienia

Kupujący może zamówić dodatkowe ilości zamówionych Produktów (np. dodatkowe zaproszenia) po złożeniu zamówienia ale jeszcze przed jego wysyłką.

Jeżeli nie wskazano inaczej, dopłaty za dodatkowe produkty personalizowane (produkty , których ilość wykracza poza ilość pierwotnego zamówienia, a zamówienie nie ma statusu "WYSŁANE" ) są realizowane przez bezpośrednią wpłatę na konto firmowe.

Numer konta, wartość dopłaty oraz tytuł przelewu dostępny jest  na stronie  zestawienia zamówienia ( po wykonaniu projektów i zezwoleniu na druk w kreatorze ONLINE), do której link dostaje klient w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia, oraz jest dostępny w dostępnej dla użytkownika serwisu, historii zamówień.

Dopłata za dodatkowe produkty niepersonalizowane ( produkty , których ilość wykracza poza ilość pierwotnego zamówienia, a zamówienie nie ma statusu "WYSŁANE" ), realizowana jest również poprzez bezpośrednią wpłatę na konto firmowe, z uwzględnieniem wcześniejszego kontaktu e-mailowego na adres biuro@zaprosiny.pl, celem ustalenia kosztów dopłaty, tytułu przelewu. 

6. Produkty personalizowane.

6.1. Po dokonaniu zakupu, Kupujący w e-mailu potwierdzającym zamówienie/potwierdzeniu zawarcia umowy, otrzymuje linki do kreatora on-line celem przygotowania finalnego Projektu Produktu.

6.2 Kupujący sam tworzy finalny Projekt Produktu w kreatorze on-line, dotyczy to wprowadzenia w szablon Produktu danych dotyczących uroczystości Kupującego: imion i nazwisk, daty i miejsca uroczystości, miejsca przyjęcia, danych kontaktowych. W ten sposób Produkt zostaje spersonalizowany.

6.3. Po wykonaniu projektu Kupujący ma obowiązek sprawdzić projekt i w przypadku akceptacji w ostatnim kroku kreatora on-line - "Podsumowanie" użyć klawisz "ZEZWALAM NA DRUK. Projekt OK, można drukować".

6.4. Naciśnięcie klawisza  klawisz "ZEZWALAM NA DRUK. Projekt OK, można drukować" skutkuje wyświetleniem dodatkowego okna "Potwierdzenie wysłania zezwolenia na druk", w treści którego podane są informacje o konsekwencjach wysłania zezwolenia na druk czyli o tym, że po wysłaniu zezwolenia na druk, projekt automatycznie zostanie przetworzony na pliki cyfrowe i wysłany do maszyny drukarskiej, tym samym nie będzie możliwości prowadzenia jakichkolwiek poprawek. Nie weryfikujemy treści i danych wpisanych przez Kupującego w projekt. Dane jakie zostały wprowadzone, zostaną wydrukowane. To co jest widoczne na podglądzie w kroku 7 to dokładny (oprócz złocenia jeżeli taki jest wzór) widok zaproszenia Klienta.

6.5. W tym kroku Klient ma dwie możliwości:

a. zaakceptować swój Projekt Produktu - Klient  klikając na klawisz "Wyślij zezwolenie na druk" w pełni akceptuje widok i treść Projektu Produktu a tym samym wysyła go do druku. Nie ma już możliwości wprowadzenia zmian ani korekt w Projekt. Nie ma możliwości wycofania projektu z druku.

b. wycofać się z wysłania swojego Projektu Produktu do druku - Klient klikając na klawisz "Zamknij/Anuluj wysłanie" anuluje wysłanie projektu do druku i powraca do edycji Projektu.

6.6 Sprzedawca nie ma obowiązku przeszkolenia Kupującego z zakresu obsługi Kreatora. Kupujący jest zobowiązany uczynić to samodzielnie na podstawie filmów instruktażowych dostępnych w ramach kreatora hostingowanych przez platformę YouTube.

6.7 Jeżeli Kupujący uzupełni swoimi danymi mniej sztuk Produktu niż zamówił, nie będzie mógł wysłać zezwolenia na druk a Kreator on-line wyświetli informację o ilości brakujących Produktów. Kupujący będzie musiał uzupełnić dane do brakujących sztuk.

7.  Dostawa Produktu

7.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

7.2. Czas realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 10 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia każdego z Produktów podany jest na karcie produktu a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem zamówienia a dokonaniem zapłaty.

Bieg terminu rozpoczyna się od momentu zezwolenia na druk Projektu / Projektów lub/i zapłaty za zamówienie ( w zależności co nastąpiło ostatnie) a kończy z wysyłką zamówienia przez Sprzedającego czyli z chwilą przekazania przesyłki przewoźnikowi. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika do Kupującego. Zezwolenie na druk po godzinie 12.00 danego dnia jest traktowane jako zezwolenie na druk w dniu następnym.

7.3. Warunkiem wysłania Produktu jest dokonanie przez Kupującego zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki.

7.4.Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości.

7.5. Z ważnych powodów (np. niesprzyjające warunki pogodowe, mróz, śnieg, duże opady deszczowe, przerwy w dostawie prądu, przerwy w dostawie Internetu), czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę.

7.6. Z chwilą wydania Kupującemu będącemu konsumentem Produktu przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Za wydanie Produktu uważa się powierzenie przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi (doręczycielowi), jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (doręczyciela) przez Kupującego będącemu konsumentem.

8. Odbiór przesyłki

8.1. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem doręczyciela wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.

8.2. Z chwilą przekazania Produktu do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest Konsumentem.

8.3. Doręczyciel doręcza przesyłkę zgodnie z jego wewnętrznym regulaminem dostawy.

8.4. W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, w obecności Doręczyciela:
a. Sprawdzić ogólny stan przesyłki;
b. Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;
c. Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;
d. Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Produkt nie jest uszkodzony.

8.5. Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Produkt jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien co najmniej zawierać:
-    Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;
-    Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres zamieszkania Kupującego;
-    Numer zamówienia;
-    Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;
-    Wskazanie Produkt;
-    Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.

8.6. Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem. Jeśli Kupujący nie jest konsumentem, brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie może stanowić wyłączną podstawę do nie uwzględnienia Reklamacji i wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

9. W przypadku, gdy kupujący w formularzu dostawy podał nieprawidłowe dane skutkujące brakiem mozliwości nadania przesyłki ( błedny adres e-mail, błędny numer telefonu), Sprzedawca może się skontaktować z kupującym o ile jest to możliwe, lub w polach dancyh podczas generowania etykiety nadawczej może podać własne dane ( biuro@zaprosiny.pl, tel. 690  340 214). Takie rozwiązanie zapewnia możliwość wygenerowania etykiety i wysyłkę na wskazany adres.
§8

Odstąpienie od umowy, zwroty, reklamacje


1. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Znaczna część Produktów sprzedawana w Sklepie są to produkty Personalizowane czyli produkty nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych.

Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827 Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. Prawo do odstąpienia od umowy

2.1.W przypadku innych produktów, niepersonalizowanych, Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.2.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć drogą elektroniczną do Sprzedawcy wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@zaprosiny.pl

2.4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

2.6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2.7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

2.8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

2.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2.10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

2.11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

2.12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.14. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy wystąpiły błędy podczas składania zamówienia wynikające z awarii Sklepu, w szczególności w przypadkach kiedy za zamówione produkty nie została naliczona prawidłowa opłata.
§9

Rękojmia i postępowanie reklamacyjne

 
1. W przypadku, gdy Produkt jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.

2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest Konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta).

3. W przypadku, gdy Kupujący nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, a z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania - ograniczona jest do sytuacji, gdy można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Produktu („Reklamacja”).

4. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Produktem (ewentualnie materiałem zdjęciowym), oraz potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość lub fakturą (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §7 ust. 8.5 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak potwierdzenia zawarcia umowy, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Produktu mogą być ustalone na podstawie innych dowodów.

5 Reklamowany Produkt nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem.

6. Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy:
a. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem (np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor tasiemki lub cyrkonii);
b. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem, z którym Kupujący miał możliwość zapoznać się przed złożeniem zamówienia (np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia);
c. Produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia;
d. jej podstawą są różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora (np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje)
e. podstawą są subiektywne odczucia Kupującego, Produkt nie pasuje do koncepcji estetycznej Kupującego;
f. wady są wynikiem wszelkich przyczyn leżących po stronie Kupującego lub innego użytkownika;
g. wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. przedarcie, zabrudzenie, rozlanie cieczy).
§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§11

Polityka prywatności oraz dane osobowe w Sklepie internetowym


1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu 
internetowego jest Sprzedawca.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji, przenoszenia, ograniczania przetwarzania oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://zaprosiny.pl/content/7-polityka-prywatnosci

4. Podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.

5. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
a. Prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, taką wolę zgłasza on Sprzedawcy drogą elektroniczną;
b. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Sprzedawcy)
c. Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są:
- Pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością sklepu internetowego;
- Wydzierżawiający serwer, na którym znajduje się serwis;
- Podmiot administrujący serwerem, na którym znajduje się Sklep internetowy.
§12

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej


1. Kupujący może, ale nie musi, podczas dokonywania Rejestracji lub później, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę przez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”. Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną na ten adres e-mail.

2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez ponowne wpisanie swojego adresu e-mail w polu „wypisz mnie z Newslettera” na stronie Serwisu www.zaprosiny.pl

3. Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiały marketingowe, niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu.

4. Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Serwisu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym zawiadomi Kupującego zarejestrowanego drogą elektroniczną, o ile te funkcje go dotyczą.
§13

Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej www.zaprosiny.pl w taki sposób, aby:-  Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego;
- Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;
- Kupujący oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie (poprzednie wersje Regulaminu wraz z oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne w zakładce „poprzednie wersje”).

2. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu, Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych jego postanowień Regulaminu/umowy. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.zaprosiny.pl. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. Kupujących, którzy dokonali Rejestracji, Sprzedawca zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli w tym czasie Kupujący nie wyrejestruje się ze Sklepu, oznacza to, iż zaakceptował zmiany. Jednakże do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość Produktu ą należy kierować na adres e-mail: reklamacje@zaprosiny.pl w treści podając numer zamówienia.  Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.

5. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikłych z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest Konsumentem, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (właściwości ogólnej lub właściwości przemiennej).
7. Sprzedawca może przenieść Sklep na inny podmiot lub wnieść go aportem do spółki lub innego podmiotu. W takim przypadku on lub nabywca/spółka zawiadomi Kupujących; stosuje się wówczas przepisy o zmianie Regulaminu.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.01.2021r i ma zastosowanie do umów o wykonanie zamówienia zawartych od tego dnia.
§14

Własność intelektualna

1. Produkty mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej/przemysłowej, zwłaszcza te, ze względu na estetyką, niepowtarzalność i oryginalność wzorów, nowoczesne rozwiązania i pomysły. Stanowią one wytwór pracy twórczej, łączącej dobór rozwiązań kolorystycznych, graficznych i sposobu ich uszlachetniania.

2. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej do Produktów przysługują wyłącznie Sprzedawcy.

3. Na mocy Umowy o wykonanie zamówienia Kupujący nie uzyskuje żadnych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej i przemysłowej do Produktów, nabywa on jedynie egzemplarze tych Produktów oraz prawo do wykorzystywania ich na uroczystości / imprezie - w zakresie wynikającym z ich treści oraz rodzaju.

4. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Produktów, w szczególności powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, zamieszczanie na stronach internetowych, publiczne udostępnienia, wykonywanie produktów na ich bazie (opracowania), stanowić będzie naruszenie praw Sprzedawcy i rodzi odpowiedzialność prawem przewidzianą.

5. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Produktów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji.

6. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.